Privacy

KidZcity Privacy Policy

Algemeen
In deze Privacy Policy lees je hoe KidZcity met jouw persoonsgegevens omgaat wanneer je onze website www.kidzcity.nl bezoekt, wanneer je een reservering maakt en wanneer je gebruik maakt van onze dienstverlening. Wij leggen je uit op welke wijze wij jouw persoonsgegevens verwerken en hoe je jouw rechten kunt uitoefenen.

Wij respecteren jouw privacy. De persoonsgegevens die wij over jou verwerken, worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Bij onze verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de wet- en regelgeving daaraan stelt, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens?
Alle gegevensverwerkingen via de website, waaronder jouw website bezoek en het maken van reserveringen via onze website worden uitgevoerd door KidZcity.
KidZcity verwerkt jouw persoonsgegevens wanneer je de website bezoekt en wanneer je via de website een reservering maakt.

Wanneer je een vraag, verzoek of klacht indient wordt deze afgehandeld door KidZcity.

De verwerking van persoonsgegevens
Wij kunnen op verschillende momenten persoonsgegevens van jou verwerken. Hieronder lichten wij toe wanneer wij jouw persoonsgegevens kunnen verwerken, om welke persoonsgegevens het gaat en wie hiervoor verantwoordelijk is.
Website bezoeken

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Wij plaatsen cookies om jou de website te kunnen tonen en om onze website te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken.
KidZcity kan de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Contactgegevens, waaronder je voor- en achternaam, adres, postcode, stad, land, (mobiel)telefoonnummer en e-mailadres.
 • Datum waarop je wil komen spelen of wanneer je een evenement of feestje organiseert.
 • Wanneer je een account aanmaakt verwerkt KidZcity jouw e-mailadres en wachtwoord.
 • Overige persoonsgegevens, waaronder de informatie die je verstrekt in open tekstvelden.

Vergeten om een reservering te plaatsen?

Het kan natuurlijk gebeuren dat je vergeet om een reservering te plaatsen.
Als wij op de dag van bezoek nog plek hebben om te spelen kun je bij de servicebalie een ticket kopen. Medewerkers van KidZcity kunnen je vragen om je legitimatiebewijs te tonen om bijvoorbeeld je leeftijd te controleren. KidZcity maakt geen kopie of scan van je legitimatiebewijs en legt geen gegevens uit je legitimatiebewijs vast.

Cameratoezicht

Wij maken gebruik van cameratoezicht in KidZcity.
Wij gebruiken de camerabeelden om jouw en onze eigendommen te beschermen en om onze locatie te beveiligen. Wij kunnen de camerabeelden ook gebruiken om incidenten te registreren.
Wanneer zich in- of rondom KidZcity een incident voordoet of wanneer de huisregels, bijzondere voorwaarden of algemene voorwaarden worden overtreden, houdt KidZcity dit bij.
Wij vullen dan een formulier in waarin onder andere staat wat er is gebeurd, wanneer en waar het incident plaatsvond en met welke attractie het incident heeft plaatsgevonden.
Deze incidentenregistratie kan ook persoonsgegevens over jou bevatten wanneer je betrokken bent bij een incident of bij het overtreden van de regels.
Het veiligstellen van deze beelden kan enkel op verzoek van de politie,
Contact opnemen

Wanneer je contact met ons opneemt verwerken wij je voor- en achternaam, je e-mailadres en/of telefoonnummer en de overige gegevens die je met ons deelt in verband met je vraag of je verzoek.

Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

• Om je reserveringen in behandeling te nemen.

• Om de door jou gevraagde producten en diensten te leveren.

• Om je de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken en daarmee reserveringen te maken.

• Om informatie te verstrekken over producten en diensten.

• Om contact met jou te onderhouden en om vragen, verzoeken, klachten en claims af te handelen.

• Om de eigendommen van ons en onze bezoekers te beschermen en eventuele incidenten te registreren.

• Interne beveiliging en beheer.

• Attenderen van onze huisregels, Bijzondere Voorwaarden, Algemene Voorwaarden en de controle op de naleving daarvan.

• Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

• Om onze producten en diensten te analyseren en te verbeteren. Wij kunnen

gebiedsanalyses uitvoeren om de markt voor onze dienstverlening te onderzoeken en

producten en diensten verder te ontwikkelen.

• Om de website aan te bieden en te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te

optimaliseren.

Jouw persoonsgegevens zullen niet verder worden verwerkt voor doeleinden die niet verenigbaar zijn met bovengenoemde doeleinden.
Wat is de grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Wij mogen uitsluitend persoonsgegevens verwerken als hiervoor een wettelijke grondslag bestaat. Als jij een reservering bij KidZcity hebt gemaakt, verwerkt KidZcity jouw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst met jou.

Wij kunnen ook persoonsgegevens verwerken omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer wij persoonsgegevens verwerken om een veilige omgeving te bieden om te spelen en om te controleren dat iedereen onze voorschriften naleeft.
Ook hebben wij er een gerechtvaardigd belang bij om onze producten en diensten (inclusief de website) te verbeteren, verder te ontwikkelen en onder de aandacht te brengen bij onze (bestaande) gasten. Wanneer wij persoonsgegevens verwerken omdat wij daarbij een gerechtvaardigd belang hebben, gaan wij eerst zorgvuldig na of jouw belangen hieraan niet in de weg staan.
Waar mogelijk maken wij voor productontwikkeling en gebiedsanalyses gebruik van geaggregeerde of geanonimiseerde persoonsgegevens.

Wij kunnen daarnaast persoonsgegevens van jou verwerken omdat dat noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting die op ons rust. Wij zijn bijvoorbeeld verplicht om ons aan bepaalde veiligheidsnormen te houden en incidenten te registreren.
Indien een (ernstig) incident heeft plaatsgevonden, verwerken wij tot slot persoonsgegevens omdat dat noodzakelijk is om jouw vitale belangen te beschermen en eventuele hulpdiensten in te schakelen.

Wanneer de hiervoor genoemde grondslagen niet van toepassing zijn, vragen wij jou om toestemming voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken. Wanneer wij jouw toestemming vragen, kun je je toestemming te allen tijde intrekken. Wij zullen daarna je persoonsgegevens niet verder verwerken.

Persoonsgegevens van minderjarigen

Ons indoor attractiepark is bedoeld voor kinderen van 0 t/m 11 jaar oud. De kinderen mogen spelen onder begeleiding van een volwassen begeleider. De begeleider maakt de reservering bij ons en koopt de tickets aan de kassa. Wij verwerken alleen persoonsgegevens van kinderen wanneer dit noodzakelijk is om incidenten te registreren en voor het verzorgen van een (door de gast) gereserveerd kinderfeestje. Onze (direct) marketing acties richten zich op de volwassen begeleiders en wij vragen de kinderen niet om hun persoonsgegevens achter te laten.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Als jij bij ons een reservering hebt gemaakt zonder account aan te maken worden de gegevens bewaard tot 180 dagen na het bezoek.
Gegevens over de transactie kunnen wij 7 jaar bewaren wanneer dit noodzakelijk is om aan onze fiscale verplichtingen te kunnen voldoen. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens die nodig zijn in het kader van juridische procedures, klachten en geschillen langer bewaren voor zover dit noodzakelijk is ter behartiging van onze belangen.

Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

De medewerkers van KidZcity, waar jij een reservering plaatst of tickets koopt hebben toegang tot jouw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals vermeld in deze Privacy Policy.
Wij kunnen derden inschakelen bij de uitvoering en/of levering van onze producten en diensten.
Wij maken bijvoorbeeld gebruik van een reserveringssysteem van een externe dienstverlener. Voor zover deze derden daarbij jouw persoonsgegevens namens ons verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker en in dat geval hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, waarin wij onder andere voorschrijven dat de verwerkers passende technische en organisatorische maatregelen moeten nemen om je persoonsgegevens te beveiligen.
Wij verstrekken jouw persoonsgegevens alleen aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Worden jouw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt?

KidZcity is gevestigd binnen de EER. Jouw persoonsgegevens worden ook binnen de EER verwerkt en wij zullen jouw persoonsgegevens niet verstrekken aan externe organisaties of instellingen die buiten de EER zijn gevestigd. Wij kunnen gebruik maken van verwerkers die zijn gevestigd buiten de EER. In dat geval controleren wij eerst of dit land een adequaat beschermingsniveau heeft en wanneer dit niet het geval is nemen wij aanvullende maatregelen om de doorgifte te legitimeren.

Beveiliging

Wij vinden een goede beveiliging van persoonsgegevens essentieel en nemen passende technische en organisatorische maatregelen. Zo beveiligen wij onze systemen volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging, hanteren wij een intern autorisatieproces van onze systemen en maken wij regelmatig een back-up van onze database.
Links naar websites van anderen

Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Wij raden je aan om de voorwaarden en het privacy statement op deze websites te lezen.

Wat zijn jouw rechten ten aanzien van je persoonsgegevens?

Je hebt op grond van de privacywetgeving een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens en de verwerking ervan.

 • Recht van inzage. Dit is het recht om aan ons te vragen of wij persoonsgegevens van jou hebben en om daar inzage in te krijgen.
 • Recht op rectificatie. Je kunt aan ons vragen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te wijzigen.
 • Recht om vergeten te worden. In sommige gevallen heb je het recht om jouw persoonsgegevens door ons te laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verkregen.
 • Recht op beperking. Dit is het recht om minder persoonsgegevens te laten verwerken of om de verwerking tijdelijk te stoppen. Je kunt hier bijvoorbeeld om verzoeken wanneer je vindt dat je persoonsgegevens onjuist zijn.
 • Recht op dataportabiliteit. Wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken op grond van een overeenkomst of toestemming, heb je het recht op dataportabiliteit. Dit is het recht om jouw persoonsgegevens van ons te ontvangen zodat je deze gegevens kunt doorsturen aan een andere partij.
 • Recht van bezwaar. Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je persoonsgegevens voor direct marketing worden verwerkt of op basis van de gerechtvaardigde belangen van KidZcity, dan mag je altijd bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Intrekken van uw toestemming. Als je ons toestemming hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan mag je die toestemming op elk moment intrekken. Deze intrekking heeft geen invloed op de verwerking van jouw persoonsgegevens voordat je jouw toestemming had ingetrokken.

Wanneer jij jouw rechten uitoefent, kun jij jouw verzoek sturen via e-mail naar servicebalie@kidzcity.nl.
Geef bij je verzoek altijd duidelijk aan om welke persoonsgegevens het gaat.
Wij kunnen je om aanvullende informatie vragen om jouw identiteit te controleren.
Wanneer je jonger bent dan 16 jaar, kunnen jouw ouders (wettelijk vertegenwoordiger met gezag) de hiervoor genoemde rechten inroepen. Wij kunnen de vertegenwoordiger vragen om aan te tonen dat hij of zij het ouderlijk gezag heeft.
Wij zijn niet altijd verplicht om jouw verzoek(en) toe te wijzen. Wel reageren wij altijd op jouw verzoek, in ieder geval binnen een maand. Alleen in bijzondere gevallen mogen wij er langer over doen, maar we zullen jou wel altijd informeren over de voortgang.

Klachten

Als je klachten hebt over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens van KidZcity. Wij helpen je graag met het vinden van een oplossing. Indien er geen passende oplossing geboden kan worden, kun je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wijzigingen

Deze Privacy Policy kan door ons van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij adviseren jou daarom regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen. De gewijzigde privacy policy zal op de website worden gepubliceerd met vermelding van de datum waarop de wijzigingen ingaan. Indien er sprake is van substantiële of wezenlijke wijzigingen die één of meer betrokkenen in aanmerkelijke mate kunnen treffen, streven wij ernaar om deze betrokkenen hierover eveneens direct te informeren.

Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op: 17 mei 2023.